Poniżej godziny funkcjonowania PSZOKów:

Informujemy, że Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynne są:

- zlokalizowany  w Dychowie gm. Bobrowice – teren przy Oczyszczalni Ścieków, czynny w każdy piątek w godzinach od 15 00 do 1700

- zlokalizowany  w Bytnicy – teren Oczyszczalni Ścieków, czynny w każdy wtorek w godzinach od 1500 do 1700

- zlokalizowany  w Pławiu  gm. Dąbie – teren przy Oczyszczalni Ścieków, czynny w każdą środę  w godzinach od 15 00 do 1700.  

- zlokalizowany  w Polanowicach gm. Gubin – teren Oddziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gubin, czynny w każdy czwartek w godzinach od 1500 do 1700

- zlokalizowany  w Maszewie – teren po dawnej bazie RSP naprzeciw szkoły, czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 1500 do 1700

 

Telefon kontaktowy do pracownika  698 934 914.

 

PSZOK to punkt dozorowany, prowadzony przez pracownika Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” przy współpracy z gminami  i firmą odbierającą odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin członkowskich w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

Zalecenia dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 • PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców gmin członkowskich MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr", którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonują opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Transport odpadów kierowanych na PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

 • Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie dostarczającej odpady, miejsce gdzie należy je umieścić.

 • Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogło zagrozić zdrowiu lub życiu ludzi.

 • Odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie gminy oraz dowodu wpłaty za odpady z ostatniego miesiąca.*

*  Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy  o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2019r. poz.1781 z późn.zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) przez administratora danych, którym jest Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów problemowych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów.

 

W PSZOK odbierane są odpady komunalne takie jak:

 • papier i tekturę
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • bioodpady - w tym limit dla bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów tylko z terenu nieruchomości zamieszkałych  - nie więcej niż 10 worków koloru brązowego o poj. 120l miesięcznie
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony od samochodów osobowych do średnicy 1,20m - nie więcej jak 8 szt. rocznie (przyjmowane wyłącznie opony bez felg)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych stanowiące odpady komunalne - nie więcej niż 500 kg w skali roku z jednej nieruchomości zamieszkałej lub jednego lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej
 • odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, lakiery)
 • tekstylia i odzież
 • chemikalia (np. opakowania po farbach, tłuszczach, środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, oleje odpadowe)
 • pojemniki po olejach samochodowych
 • żarówki

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak:

 • odpadów zawierających azbest
 • odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
 • odpadów w opakowaniach cieknących
 • odpadów z działalności gospodarczej
 • odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego
 • zmieszanych odpadów komunalnych (odbierane u źródła)
 • innych odpadów nie stanowiących odpadów komunalnych

 

Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane wg listy przedstawionej powyżej. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach z oryginalnymi etykietami umożliwiającymi identyfikację odpadu!

Wszelkich informacji o pracy PSZOKu udzielają jego pracownik lub biuro Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”, tel: 68 506 52 60; 791 999 502.

 

Script logo